خریداری و نصب ویرایش 4 نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

کتابخانه مرکزی دانشگاه

خریداری و نصب ویرایش 4 نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

خریداری و نصب ویرایش 4 نرم افزار کتابخانه آذرسا

به همت کتابخانه مرکزی و حمایت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، ویرایش 4 نرم افزار کتابخانه ای آذرسا خریداری و نصب شد. همچنین این نرم افزار برای کتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه نیز خریداری شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی
دکتر مرجان مومنی
تهیه کننده:

دکتر مرجان مومنی