لیست کتابهای خریداری شده  در سال1399

 

ردیف

عنوان

نویسنده

انتشارات و سال انتشار

تعداد

1

بیماریهای قلب و عروق

ابراهیم نعمتی پور و همکاران

آرتین طب- سال1399

5

3

بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات

تالیف دکتر اکبر سلطانزاده

حیدری - 1396

5

4

کتاب جامع بهداشت عمومی

دکتر حسین حاتمی و همکاران

ارجمند -1398

5

6

کرم شناسی پزشکی

دکتر فریدون ارفع

خسروی-1398

5

7

آناتومی بالینی اسنل(جلد 1و2و3)

رضا شیرازی

آرتین طب-1398

2 سری

 

 

 

 

Pub

Auther

Title

No

ا دوره

Elsevier

Kliegman

Textbook of Pediatrics(4vol)

1

1

Wolters Kluwer

Lawrence E.WINESKI

Clinical Anatomy by Regions

2

1

Wolters Kluwer

Robert Casanova

Obstetrics Gynecology

3

ا دوره

Mc Graw Hill

Jameson

Harrisons Principles of Internal medicine(4vol)

4

 

 

 

لیست کتابهای خریداری شده  در سال1398

ردیف

عنوان

تعداد

نویسنده /مترجم

ناشر

سال انتشار

1

آناتومی گری تنه ج اول

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

2

آناتومی گری سرو گردن ج 3

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

3

فیزیولوژی برن و لوی

1

فاطمه صفری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

4

فیزیولوژی گایتون دوجلدی

5دوره

سپهری

اندیشه رفیع

1398

5

میکروب شناسی مورای دو جلدی

2دوره

حمدی و دیگران

ابن سینا

1396

6

ایمونولوژی ابوالعباس

2

ابوالعباس

اندیشه رفیع

1398

7

مبانی طب کودکان نلسون

1

مارک دانت

اندیشه رفیع

1398

8

جنین شناسی لانگمن

5

سادلر

اندیشه رفیع

1398

9

برونر پوست و سوختگی

5

شیری و نوروزی

اندیشه رفیع

1397

10

برونر خون

5

جلالی نیا

اندیشه رفیع

1397

11

ترجمه جراحی لارنس 3 جلدی

3دوره

پیام صادقی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

12

آناتومی گری اندام ج دوم

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

13

آناتومی اسنل اندام

5

عمیدی و دیگران

حیدری

1398

14

آناتومی اسنل سر و گردن

4

عمیدی و دیگران

حیدری

1398

15

آناتومی اسنل تنه

3

عمیدی و دیگران

حیدری

1398

16

فیزیک برای علوم زیستی کرامر

2

محمود بهار

مبتکران

1395

17

Gray's anatomy for students

1

Richard L. Drake

ELSEVIER

2020

18

diFiore's Atlas of Histology….

1

Victor P.Eroschenko

Wolters Kluwer

2017

 

 

 

       

لیست کتابهای خریداری شده  در سال1398

 

ردیف

عنوان

تعداد

نویسنده/مترجم

ناشر

سال انتشار

1

فیزیولوژی گایتون ج دوم

10

سپهری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

2

جنین شناسی لانگمن

10

سادلر

اندیشه رفیع

1398

3

چکیده فیزیولوژی گایتون

10

سپهری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

4

کتاب جامع تست آزمایشگاهی پاگانا

10

مهرداد صلاحی

حیدری

1398

5

فیزیولوژی برن و لوی

5

فاطمه صفری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

6

مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ

5

متقی نژاد و غیرتیان

اندیشه رفیع

1398

7

ترجمه کامل جراحی لارنس ج 1 و ج 2

3دوره

برادران و دیگران

حیدری

1398

8

بافت شناسی جان کوئیرا

10

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1397

9

زیست شناسی لودیش جلد اول

5

محمدنیا و دیگران

حیدری

1396

10

زیست شناسی لودیش جلد دوم

5

محمدنیا و دیگران

حیدری

1396

11

آناتومی اسنل اندام

5

شیرازی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

12

آناتومی اسنل سر و گردن

5

شیرازی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

13

آناتومی اسنل تنه

5

شیرازی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

14

ایمونولوژی ابوالعباس

5

آستانه و دیگران

اندیشه رفیع

1398

15

آناتومی گری ج ا تنه

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

16

آناتومی گری ج 2 اندام

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

17

آناتومی گری ج 3 سروگردن

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

18

بیوشیمی هارپر ج 1

10

محمدنژاد و دیگران

اندیشه رفیع

1397

19

بیوشیمی هارپر ج 2

10

محمدنژاد و دیگران

اندیشه رفیع

1397

20

کتاب زنان 1 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

21

کتاب زنان 2 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

22

قلب پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

23

غدد پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1397

24

جراحی 3 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

25

جراحی 2 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

26

جراحی 1 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

27

جراحی 4 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

28

هاریسون ریه

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

29

هاریسون هماتولوژی

5

مهتاب مهری و ریحانه علیخانی

اندیشه رفیع

1398

30

هاریسون عفونی باکتریال

5

مهتاب مهری و ریحانه علیخانی

اندیشه رفیع

1398

31

هاریسون کبد

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

32

هاریسون روماتولوژی

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

33

هاریسون گوارش

5

عیسی زاده و شکری

اندیشه رفیع

1398

34

هاریسون کلیه

5

نمیرانیان

اندیشه رفیع

1398

35

هاریسون انکولوژی

5

جوهری و سلیمانی شکوه

اندیشه رفیع

1398

36

هاریسون غدد

5

جوهری و طیبی

اندیشه رفیع

1398

37

هاریسون قلب و عروق

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

38

diFiore's Atlas of Histology….

1

Victor P.Eroschenko

Wolters Kluwer

2017

 

 

لیست کتابهای خریداری شده  در سال1398

 

ردیف

عنوان

نویسنده

تاریخ نشر

ناشر

تعداد

1

کتاب نظریه ها و کابردهای آن در پرستاری

عباس زاده

1393

جامعه نگر

2

2

اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن درپرستاری

حمید حجتی

1396

جامعه نگر

1

3

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای اصول و مبانی مراقبت

 

 

 

1

4

تروما( 1)

 

کوهستانی

1396

جامعه نگر

1

5

تروما(2)

 

کوهستانی

1396

جامعه نگر

1

6

لانکستربهداشت محیط

وحیده حسینی

1396

جامعه نگر

2

7

لانکسترپرستاری فردوخانواده

وحیده حسینی -  وحیده مطهری

1396

جامعه نگر

2

8

راهنمای ترالی اورژانس

حمیده یزدی مقدم

1398

جامعه نگر

2

9

خودمراقبتی بیماران عروق کرونر

شکوفه شرفی و دیگران...

1396

جامعه نگر

2

10

تکنولوژی جراحی ارولوژی

ساداتی

1397

جامعه نگر

1

11

پرستاری مراقبت ویژه دریک نگاه

--

1392

جامعه نگر

3

12

اصول و فنون پرستاری روزبهان

روربهان – دهقان زاده

1398

جامعه نگر

3

13

پروتکل های رایج در واحد مراقبت ویژه

مجید صحت و دیگران

1397

جامعه نگر

3

14

اصول وفنون مهارتهای  بالینی

مرتضی نصیری

1396

جامعه نگر

2

15

روشهای پرستاری اورژانس

جین ای پروئل

1398

جامعه نگر

2

16

مراقبت ازبیماران جراحی

تانیاهودجی

1397

جامعه نگر

2

17

راهنمای جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

بهرام نژادودیگران....

1398

جامعه نگر

2

18

راهنمای دارویی پرستتاری قلب و CCU

بابایی اصل

1390

جامعه نگر

1

19

تازه های احیای قلبی ریوی 2015

فلاح – صادقی – بابایی

1395

جامعه نگر

2

20

کتاب ضروریات پرستاری مراقبت ویژه

برنزسوزان ام

1395

جامعه نگر

1

21

رفرنس سریع مراقبت ویژه

دیپن بورک

1393

جامعه نگر

2

22

ایمونولوژی برای پرستاران

راستی – جعفری – عرفانبی

1397

جامعه نگر

2

23

فرایند نقد تحقیقات کمی و کیفی

عابدی – مسعودی – حسینی

1391

جامعه نگر

4

24

درسنامه دارویی پرستاران

مسلم مهدوی

1397

جامعه نگر

3

25

PDQ

استیل ول

1392

جامعه نگر

3

26

درسنامه جامع لزگی

امیر لزگی

1397

جامعه نگر

1

27

نظریه و کاربرد آن در پرستاری

عباس زاده

1393

جامعه نگر

3

28

برونر خون

مهدیه عاصمی

1397

جامعه نگر

10

29

برونر متابولیسم

دهقان نیری

1397

جامعه نگر

10

30

برونرگوارش

مریم عالیخانی

1397

جامعه نگر

3

31

برونراورتوپدی

نصیری

1397

جامعه نگر

3

32

برونرپوست

شریعت و دیگران.....

1397

جامعه نگر

10

33

برونرعفونی و اورژانس

حیدری و.....

1397

جامعه نگر

10

34

هندبوک آموزش به بیمار

کانابیو

1396

جامعه نگر

3

35

داروهای ژنریک ایران

اسداللهی

1398

اندیشه رفیع

1

36

بیماریهای روان بر اساس DSM

سیف الله کیقبادی

1396

بشری

5

37

بررسی وضعیت سلامت

نیره رئیس دانا

1396

 

2

38

بهداشت روانی 1

محسن کوشان

1397

بشری

1