آدرس: سمنان-کیلومتر 5 جاده دامغان- مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان -کتابخانه مرکزی- صندوق پستی 3513138111

 

از کتابدار بپرس

 

 ساعت کار کتابخانه کتابخانه مرکزی (بخش مخزن و امانت): 7:30 لغایت 19  

سایت های کامپیوتر:

شنبه الی دوشنبه: 7:30 لغایت 19 

سه شنبه و چهارشنبه: 7:30 لغایت 15:30

دفتر ریاست: 33654219 -023 

کتابخانه مرکزی تلفکس:33654185 - 023

 

پست الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه library@semums.ac.ir  

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتال دانشگاه: diglib@semums.ac.ir  

پست الکترونیک مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@semums.ac.ir