راهنمای استفاده از فهرست نشریات نامعتبر و جعلی

- برای بررسی مجله مورد نظر خود کافی است همه یا بخشی از عنوان مجله، عنوان ناشر یا شماره استاندارد آن را در کادر جستجوی پایگاه وارد کنید.

 

- پس از بازیابی عنوان مجله موردنظر خود حتما به سایر مشخصات درج شده بالاخص آدرس اینترنتی آن توجه کنید زیرا در مورد مجلات جعلی مهمترین وجه تمایز از مجله اصلی آدرس اینترنتی آن است.

- کلیه مجلات جعلی نیز در نهایت نامعتبر محسوب می شوند.

- مجلات موجود در این فهرست فاقد اعتبار علمی می باشند.

- مقالات منتشر شده در مجلات فهرست حاضر از تاریخ مندرج در مقابل عنوان هر مجله، نامعتبر محسوب شده و مشمول هیچ امتیاز مادی و معنوی نخواهند شد.

- این فهرست تمامی مجلات نامعتبر موجود را در بر نمی گیرد.

- عدم وجود مجله ای در این فهرست الزاما دلیل بر معتبر بودن آن مجله نیست.

- به منظور معرفی مجلات نامعتبر یا جعلی می توانید با درج مشخصات کامل مجله و ذکر دلایل و توضیحات کافی، آن را از طریق فرم پیشنهاد مجله برای بررسی به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی ارسال کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.

- برای برقراری تماس با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود می توانید فرم بازخورد را تکمیل و ارسال نمایید. لطفا مشخصات خود را به صورت صحیح و کامل درج نمایید.

 

منبع: راهنمای استفاده از فهرست نشریات نامعتبر و جعلی