فرم ثبت نام در کارگاه

لطفاً فرم زیر را دانلود و تکمیل نمائید. اطلاعات وارد شده را بر اساس کارگاه های موجود وارد نموده، اطلاعات تماس خود را بطور صحیح وارد نمائید. پس از تکمیل فرم را به ایمیل library@semums.ac.ir ارسال نمائید.

دانلود فرم ثبت نام

فرم ثبت نام آنلاین