فرم درخواست خرید کتاب دانشجو

چنانچه دانشجویان به کتاب درسی نیاز دارند که در منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه موجود نمی باشد می توانند فرم ذیل را تکمیل نموده و پس از امضاء، شخصا به کتابخانه مرکزی تحویل نمایند. کتابخانه مرکزی پس از بررسی موجودی کتابخانه های دانشگاه و دلایل درخواست درخواست کننده، آن را در لیست کتب مورد نیاز قرار خواهد داد. لازم به ذکر است تکمیل کلیه ستون ها به صورت کامل و دقیق الزامی است و دریافت درخواست ها به منزله خرید قطعی آن ها نمی باشد.

راهنمای ارسال درخواست خرید کتاب

دانلود فرم

فرم درخواست آنلاین