فرم درخواست خرید کتاب گروه های آموزشی

چنانچه  هر یک از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی به کتاب درسی جهت تدریس و یا آموزش دانشجویان نیاز دارند که در منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه موجود نمی باشد و وجود آن در کتابخانه ضروری است، می توانند فرم ذیل را تکمیل نموده و از طریق اتوماسیون توسط مدیر گروه به ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال نمایند. کتابخانه مرکزی پس از بررسی موجودی کتابخانه های دانشگاه، درخواست خرید آن ها را در لیست کتب مورد نیاز قرار خواهد داد و پس از تامین اعتبار، نسبت به خریداری آن اقدام خواهد شد.. لازم به ذکر است تکمیل کلیه ستون ها به صورت کامل و دقیق الزامی می باشد.

راهنمای ارسال درخواست خرید کتاب

دانلود فرم

فرم درخواست آنلاین