نام و نام خانوادگی

سمت

 

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

عاطفه عزیزیان

مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان

کتابداری

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات

لیسانس

35220140-44

داخلی  1030

مینا عسکری

مسئول کتابخانه دانشکده دندان پزشکی

کتابداری

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

لیسانس

33654170

داخلی 116

سمیه کاشیان مسئول کتابخانه بیمارستان کوثر کتابداری لیسانس

33437821-5

داخلی 2207

مرضیه عضدی مسئول کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین(ع) کتابداری لیسانس

33460055

داخلی 2240

سعیده زرین کمر کتابدار کتابخانه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی آرادان

 

مهندسی برق

 

کارشناس ارشد 34544841

محبوبه خراسانی

کتابدار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه

 

کتابداری

دانشجوی دکتری علم اطلاعات

کارشناس ارشد

 
پوران معدنی

کتابدار کتابخانه مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی

 

تربیت بدنی کارشناس ارشد  
مریم خیرخواه

کتابدار کتابخانه دانشکده توانبخشی

مدیریت
لیسانس
33333245