لیست کارگاه های نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

    کد کارگاه عنوان کارگاه گروه هدف تاریخ برگزاری سخنران وضعیت محل برگزاری
09

آشنایی با خدمات کتابخانه مرکزی

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

96/3/21

 

دکتر ولی زاده

خانم مومنی

برگزار شد. سالن آمفی تاتر
10

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote 

 

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

96/4/10

8-16

دکتر ولی زاده برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
11

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

 

پزشکان، دستیاران، پرستاران 96/7/16 خانم عضدی برگزار شد. سایت بیمارستان امیر المومنین(ع)
12

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

پزشکان، دستیاران، پرستاران 96/7/25 خانم عضدی برگزار شد. سایت بیمارستان امیر المومنین(ع)
13

شیوه های جستجوی علمی

 

کلیه دانشجویان دانشگاه

96/7/29

12/30-14

خانم مومنی برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
14 جستجوی منابع الکترونیک

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کتابداران و پژوهشگران

96/7/30

8-17

خانم مومنی برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
15

آشنایی با پایگاه

Science Direct

کلیه دانشجویان

96/8/6

12/30-14

خانم مومنی برگزار نشد. سایت کتابخانه مرکزی
16

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

 

پزشکان، دستیاران، پرستاران

96/8/9

12/30-14

خانم عضدی برگزار شد. سایت بیمارستان امیر المومنین(ع)
17

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

 

پزشکان، دستیاران، پرستاران

96/8/14

12/30-14

خانم عضدی برگزار شد. سایت بیمارستان امیر المومنین(ع)
18

آموزشWord 

 

کلیه دانشجویان

96/8/16

8-10

آقای صفاخواه برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
19

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

ProQuest

پایان نامه های تمام متن

کلیه دانشجویان

96/8/20

12/30-14

خانم مومنی برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
20

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

 

پزشکان، دستیاران، پرستاران

96/8/21

12/30-14

خانم عضدی برگزار شد. سایت بیمارستان امیر المومنین(ع)
21

آموزش Excel

کلیه دانشجویان

96/9/13

8-12

دکتر حجازی برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
22

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Endnote

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سال آخر پزشکی

96/10/3

8-12

دکتر ولی زاده

خانم مومنی

برگزار شد. سایت کتابخانه مرکزی
23

آشنایی با پایگاه اطلاعات پزشکی رایگان PubMed

 

کلیه دانشجویان

96/9/11

12/30-14

خانم مومنی برگزار نشد. سایت کتابخانه مرکزی